ALV GroenLinks Amsterdam West

Het afdelingsbestuur nodigt alle GroenLinksers in Amsterdam West uit voor de Algemene Ledenvergadering en themabijeenkomst over onderkeldering op donderdag 14 november 2019.

Agenda

Inloop ALV: 19.00
Start ALV: 19.15

Agenda ALV:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen notulen vorige ALV
Concept-notulen ALV 29 mei 2019
4. Mededelingen
5. Verkiezing penningmeester
Het afdelingsbestuur stelt voor om huidig interim-penningmeester Sadiya El-Maghraby te benoemen tot penningmeester. 
6. Voorlopige begroting 2020
Begroting GroenLinks Amsterdam West 2020
Toelichting op de begroting 2020
7. Update van de fractie
8. Rondvraag
9. Afsluiting

Themabijeenkomst

De ALV duurt tot 20.00. We praten na met wat koffie en thee en om 20.15 begint de themabijeenkomst over onderkeldering.

Locatie

Kantine Korfbalclub Sporting West, Klönneplein 10
Amsterdam
Nederland