Veiligheid

Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor vrijheid. Amsterdammers moeten zich veilig weten, zowel thuis als op straat of in een café. 

Veiligheid Amsterdam Politie

Het voorkomen en tegengaan van geweld in de privésfeer is wat GroenLinks betreft een speerpunt voor de politie in onze stad.

Als het om veiligheid gaat, schieten de meeste partijen direct in de reflex van meer repressie. GroenLinks doet daar niet aan mee. Met goede handhaving en de inzet van bewezen effectieve instrumenten heeft de gemeente voldoende middelen in handen om overlast en geweld te bestrijden. Denk aan meer blauw op straat en de ketenaanpak waarbij politie samenwerkt met hulpverleners, woningcorporaties en onderwijsinstellingen.

Preventief fouilleren en Cameratoezicht

Preventief fouilleren hoort daar volgens GroenLinks niet bij. Het gaat ten koste van de vrijheid, en in elk geval van de vrijheidsbeleving van velen en geeft ruimte voor willekeur. Dat kan leiden tot onbedoelde maar daardoor niet minder kwalijke discriminatie.

Cameratoezicht gaat evenzeer ten koste van de privacy. Ook hier weegt het bewezen effect niet op tegen de nadelen. De inrichting van buurten en de openbare ruimte, het goed verlichten van een steeg of een tunnel, heeft meer effect op het gevoel van veiligheid dan het ophangen van een paar camera’s. 

Lokaal Veiligheidsbeleid

GroenLinks vindt preventief veiligheidsbeleid op lokaal niveau doeltreffender. Op deze manier blijven communicatielijnen kort, wordt het samen met samen met bewoners uitgevoerd en kunnen verschillende instanties nauw samenwerken.

  • GroenLinks zoekt naar de menselijke maat voor veiligheid op straat en wil bewoners die daartoe bereid zijn ondersteunen met trainingen om anderen te leren aanspreken. Samenwerken tussen bewoners en jongerenwerk kan de spanning tussen buurt­bewoners en jongeren verminderen; “kennen en gekend worden” blijkt nog altijd erg effectief.
  • GroenLinks wil “herkenbaar blauw”: nauwe samenwerking tussen de buurtregisseurs van de politie, buurtbewoners en ondernemers. De bestuurscommissie moet betrokken zijn bij het overleg over de inzet van de politie.