Reden genoeg dus om dit probleem aan te kaarten en vooral te zoeken naar oplossingen. In januari 2018 gaven de toenmalige college-partijen VVD en SP ruiterlijk toe dat hun draconische bezuinigingen op handhaving en reiniging verkeerd hadden uitgepakt, ze hadden een fout gemaakt alsdus toenmalig VVD-wethouder Eric van den Burg. De gevolgen daarvan zijn tot op de dag van vandaag merkbaar.

Na vragen mijnerzijds kondigde het Dagelijks Bestuur In het voorjaar van 2018 het project ‘Vuilnisvrij West’ aan. In alle 14 buurten van West zouden gesprekken plaatsvinden met buurtbewoners, en in het bijzonder afvalbak-adoptanten. Ruim 800 bewoners van West hebben een afvalbak geadopteerd, zij houden vrijwillig de omgeving rond de bak schoon, lossen verstoppingen op en hun meldingen over bijplaatsingen, (grof) afval dat naast de bak wordt gezet, worden versneld opgepakt. Geweldig natuurlijk dat zoveel buurtbewoners direct begaan zijn met hun directe leefomgeving.

Een belangrijk doel van deze gesprekken was het ophalen van hyper-lokale kennis. Bewoners weten verdraaid goed welke plekken een structureel probleem hebben. Na een jaar van bijeenkomsten werden de resultaten gepresenteerd, en vooral  de actiepunten. De goede bedoelingen ten spijt bleken de oplossingen niet afdoende. Stadsdeel West was nog smeriger geworden.

Uiteraard speelde de coronacrisis hier een grote rol in. Mensen zaten thuis, gingen verbouwen en lieten meer bezorgen. Hoewel dit niet heeft geholpen, is het onjuist om te stellen dat er nu meer afval op straat ligt louter en alleen door corona. De problemen speelden al vóór de corona-crisis. In een raadsbrief van afgelopen april laat wethouder Ivens weten dat er in 2020 4% meer papier/karton, 5% meer restafval, 17% meer glas en 27% meer grof afval werd ingezameld of op straat gezet dan in 2019. Behoudens grof afval en glas dus geen percentages waar je steil van achterover slaat.

Tijdens een vergadering van de stadsdeelcommissie gaf toenmalig verantwoordelijk portefeuillehouder Jeroen van Berkel toe dat er veel mis was gegaan met de centralisatie bij de afdeling reiniging. Er deden zich situaties voor waarbij de vuilnis- en veegwagens op werf A stonden en de mensen van reiniging op werf B, zo knullig was de situatie soms.

Naast al het harde werk van de mensen op de straat, hebben wij de afgelopen jaren een aantal adviezen ingediend om de situatie het hoofd te bieden. Zo dienden we een unaniem gesteund advies in om extra afvalcapaciteit toe te voegen aan het Erasmuspark, om te voorkomen dat bij de eerst mooie dagen het park bezaaid ligt met afval.

Tevens dienden we een advies in om de pilot ‘grofvuil op afspraak’ versneld uit te voeren in West. Uit de pilot bleek dat er 63% minder grofvuil (18,5 ton sic!) op straat stond, er 42% meer gebruikers waren van de milieustraat waar 23% meer afval werd ingeleverd. Cijfers waar je bijna alleen maar van kunt dromen. Helaas haalde dit advies geen meerderheid, andere partijen stelden dat mensen het maar ingewikkeld zouden vinden als ze een afspraak moesten maken voor grofvuil. Klaarblijkelijk was de situatie voor hen geen reden om de status quo te doorbreken.

Wel haalden we een unanieme meerderheid om meer handhavers, speciaal voor afval, aan te nemen bij het stadsdeel. Momenteel telt ieder stadsdeel 2 handhavers. Stadsdeel West heeft meer inwoners dan de gemeente Leiden… 2 toezichthouders op bijna 150.000 inwoners is een druppel op de gloeiende plaat. Desalniettemin slaagden deze handhavers erin om 87% van de constateringen te beboeten. Sterker nog, deze mensen verdienen zichzelf terug aldus de wethouder. Voor ons genoeg reden het Dagelijks Bestuur te adviseren hier extra op in te zetten!

De strijd voor een schoner stadsdeel is nog lang niet gestreden. Wij blijven dan ook hameren op extra aandacht voor dit onderwerp en laten ons graag inspireren door de inwoners van West voor nieuwe ideeën: alleen samen krijgen we West schoon!