De Sloterplas, gelegen in Nieuw-West, is ook voor bewoners van stadsdeel West een belangrijke plek voor sport en ontspanning. Volgens GroenLinks heeft de Sloterplas de potentie om zich te ontwikkelen tot een blauwgroene parel voor de stad, een stadsmeer waar alle Amsterdammers in de zomer een verfrissende duik kunnen nemen. De ecologische kwaliteit van de plas moet echter drastisch verbeterd worden. Daarvoor heeft Jasper Groen, gemeenteraadslid voor GroenLinks, een initiatiefvoorstel ingediend bij het college.

De Sloterplas begon als ‘naoorlogse nieuwbouwplas’, maar is inmiddels het blauwe hart van het stadsdeel Nieuw-West, en potentieel een blauwe parel voor de hele stad. Uit het grote groen onderzoek van 2013 blijkt dat het Sloterpark beter bezocht wordt dan andere parken buiten de ring, ook door Amsterdammers die binnen de ring wonen. Het heeft de potentie een metropolitane plek te worden; de structuurvisie Amsterdam 2040 formuleert de ambitie de Sloterplas te transformeren tot een 'goed bezochte stadsplas en –park met een goede waterkwaliteit, met een duidelijke betekenis voor de hele stad en Nieuw-West in het bijzonder'.

Echter, uit De ‘Toekomstvisie van het stadsdeel Nieuw West’ uit 2013 blijkt dat 'om de mogelijkheden van de Sloterplas optimaal te benutten de handen wel uit de mouwen moeten. De plas heeft last van blauwalg, het groen en de kades hebben een opknapbeurt nodig, de verbinding met de woonbuurten is niet optimaal, maar ook de aansluiting met vaarroutes in de rest van de stad kan beter'.

De waterkwaliteit van de plas valt onder de Europese Kaderrichtlijn Water en moet voldoen aan ecologische doelen. Om daar aan te voldoen moet de fosfaatbelasting van de plas aanzienlijk omlaag. Het Waterschap heeft daarom een plan ontwikkeld om de waterkwaliteit van de plas te verbeteren. De totale kosten van dat plan bedragen € 6 miljoen, waarvan het waterschap zelf bereid is € 2,5 miljoen in te leggen. Het waterschap doet een beroep op de gemeente en provincie om het resterende bedrag bij te passen.

In de vergadering van 12 februari 2014 meldt het college dat het heeft kennis genomen van de notitie ‘Kwaliteitsimpuls Sloterplas: naar een attractieve en goed gebruikte stadsplas' van 17 januari 2014. De notitie beschrijft onder andere de maatregelen voor het verbeteren van de ecologische en recreatieve waterkwaliteit van de plas. Ook is een financieel voorstel opgenomen voor mogelijke cofinanciering van € 2,5 miljoen. Het college heeft ingestemd met het toevoegen van deze voordracht aan het overdrachtsdossier voor het nieuwe college.

De fractie van GroenLinks constateerde dat het er naar uitzag dat het niet gelukt was deze voordracht onder de aandacht van de onderhandelaars over een nieuw college te krijgen. 'Dat is een gemiste kans. De plas biedt de mogelijkheid Amsterdam buiten de ring te verbinden met Amsterdam binnen de ring. Een fraaie plas kan een toeristische trekpleister worden, wat helpt de druk op de binnenstad te verlichten', aldus Jasper Groen. Recente ontwikkelingen tonen aan dat de tijd rijp is om te investeren in de plas. Er liggen al in verregaande mate uitgewerkte en goed onderbouwde plannen om dat te doen.

Daarom draagt GroenLinks het college het volgende op in het initiatiefvoorstel:

  • Gesprekken met Waterschap, bestuurscommissie Nieuw-West, provincie en Waternet te hervatten
  • Nog dit jaar, bij de begrotingsbehandeling, een voorstel te doen om de waterkwaliteit in de Sloterplas te verbeteren zodat er overal gezwommen kan worden
  • Het park verder te ontwikkelen tot een groenblauwe parel voor alle Amsterdammers

De fractie van GroenLinks in de bestuurscommissie van Amsterdam West ondersteunt dit iniatiefvoorstel van harte.