Iedereen zal het herkennen: je springt op de fiets naar je werk, de winkel of huis en als je daar komt kijk je verdwaasd om je heen: waar kan ik m’n fiets parkeren? Ook in West is zelfs na jarenlange inzet nog altijd een groot tekort aan fietsparkeerplekken. Maar daar gaan we wat aan doen! Desnoods vervangen we een autoparkeerplek door 20 fietsparkeerplekken.

Fenna Ulichki (Portefeuillehouder GroenLinks Amsterdam West) heeft laten onderzoeken wat de werkelijke fietsparkeerbehoefte, de fietsparkeerdruk, in heel West is. Hierover had Yvette Hofman eerder een onderzoeksmotie ingediend. Uit het onderzoek bleek dat er 36 plekken zijn waar de parkeerdruk meer dan 400% is, met uitschieters tot maar liefst 1700%. Daarnaast is er een lijst van 47 plekken waarvan bewoners zeggen dat er veel te weinig fietsparkeergelegenheid is. De urgentie is dus hoog.

Afgelopen week heeft het Algemeen Bestuur van Stadsdeel West het uitvoeringsplan fietsparkeren aangenomen met daarin een set maatregelen, waaronder bijbouwen en meer handhaven. Fenna Ulichki wil daarnaast inzetten op dubbelgebruik van parkeerplekken (overdag fietsparkeren, ’s avonds autoparkeren) en pilots in 3 gebieden met hoge druk (de Kinkerstraat, Erasmusparkbuurt en de Cremerbuurt) waar je straks je fiets maximaal fietsparkeerduur 6 weken aaneengesloten mag parkeren.

GroenLinks West is blij met het uitvoeringsplan. Echter de verwachting is dat meer eerst benutten van bestaande parkeerplekken door strenger handhaven en dan bijbouwen in overige straten van West de grote opgave niet gaan oplossen. Niet voor niets geeft Fenna Ulichki in haar uitvoeringsplan aan dat op de lange termijn een fundamentele discussie over het gebruik van de openbare ruimte nodig is.

GroenLinks Amsterdam West wil daar niet mee wachten en wil de discussie nu voeren en maatregelen nemen die nodig zijn. Immers, het gaat om straten waar bewoners vrij moeten kunnen bewegen, die toegankelijk moeten zijn, speelruimte voor kinderen, groen en verkeersveiligheid. Wat Yvette Hofman betreft is er maar een logische conclusie:

"Op die specifieke plekken waar de fietsparkeerdruk het hoogst is en aanvullende maatregelen niet meer mogelijk zijn, moet de heilige koe, de geparkeerde auto, af en toe plaatsmaken voor de fiets. De geparkeerde auto neemt namelijk onevenredig veel ruimte in op straat en dat kunnen we niet langer toestaan."

Spannend is nu hoe dit vervolgd zal worden. Het stadsdeel mag in het nieuwe stelsel niet zelf beslissen om parkeerplekken op te heffen. Fenna zal voor plekken waar dit nodig is, in overleg moeten met de stedelijke wethouder Verkeer en Vervoer Pieter Litjens. De motie die Yvette schreef en met D66 indiende is echter een flinke steun in de rug. GroenLinks Amsterdam West gaat er alles aan doen om de lijsten met de hoogste parkeerdruk dit jaar weg te werken.