De afgelopen maanden konden we er niet omheen: het project Piet Hein en de vraag of de omgevingsvergunning voor het realiseren van een hotel afgegeven mag worden. GroenLinks heeft zich tot nu toe onthouden van enig inhoudelijk oordeel over de plannen, anders dan het feit dat we in algemene zin veel liever ouderenwoningen zouden zien dan een hotel. Nu wij advies moeten geven aan de centrale stad en alle informatie hebben,  heeft de fractie een mening kunnen vormen.

Dit is een bewerking van de spreektekst van woordvoerder Yvette Hofman voor de AB-vergadering op 9 juni.

Ter achtergrond: er waren jarenlang  plannen om 21 levensloopbestendige woningen in het hogere prijssegment (375.000 - 750.000 euro) te bouwen. Een mooi streven voor een buurt waar een tekort is aan ouderenwoningen. Helaas lukte het vanwege de economische crisis niet om geinteresseerde kopers voor de woningen te vinden. Daardoor lag het terrein jarenlang braak. Nu heeft Eras, die het gebruiksrecht heeft,  plannen om er een zogenaamd longstay hotel te bouwen.  De bestuurscommissie van stadsdeel West adviseert de gemeenteraad in de centrale stad of hiervoor een omgevingsvergunning afgegeven mag worden.

In maart werd de portefeuillehouder gevraagd om uitleg te geven aan de commissie Ruimtelijke Ordening (RO) in de centrale stad. Helaas is er een heel andere brief gestuurd dan afgesproken was met het Algemeen Bestuur van stadsdeel West, en enige rectificatie is hier op z’n plaats. De portefeuillehouder heeft richting centrale stad onze onthouding van een oordeel vertaald in ‘geen bezwaar’. Dit is pertinent onjuist. De fractie van GroenLinks Amsterdam West heeft wel degelijk inhoudelijke bezwaren tegen dit plan, met name hebben wij twijfels over het bereiken van de beoogde doelgroep en daarmee de legitimering van ‘long stay’. Wat is er nu zo speciaal aan dit hotel, dat mensen er lang zouden willen verblijven? Wij zien niet meer dan een hotelkamer met een keukenblok. Sympathiek vinden we dat de beoogd exploitant z’n hotel als rolstoelvriendelijk wil bestempelen en daarmee een extra doelgroep wil aanspreken, maar hij ‘vergeet’ om in z’n plan de keukens geschikt te maken voor mensen in een rolstoel.

Vandaar dat GroenLinks benieuwd was hoe dit in de Nota van Beantwoording uitgewerkt zou worden. Daarin lezen wij dat nagenoeg alle bezwaren tegen het hotel worden beantwoord alsof het hier een ‘normaal’ 3 sterren hotel betreft. En hoezeer dit bevestigt dat van een ‘bijzonder’ hotel waarschijnlijk geen sprake zal zijn, toont het wel aan dat aan alle voorwaarden voor de bestemming ‘hotel’ die aangevraagd wordt, is voldaan.

Hoezeer GroenLinks het ook graag anders zou willen zien, het beleid en regelgeving in Stadsdeel West kunnen de komst van een hotel niet verbieden. Bovendien is van belang dat de grond waarop dit hotel moet komen niet van de gemeente is, maar deels van Eras en deels van de gemeente maar met het expliciete gebruiksrecht aan Eras. De gemeente verdient geen geld aan dit ‘in erfpacht uitgeven’ van de grond.

Uiteraard hebben wij bewoners goed gehoord: zij willen woningen, liefst woningen voor ouderen, liefst ook woningen in de sociale huursector. En GroenLinks zou dat het liefst ook willen, maar dat kan alleen als de gemeenteraad een keuze maakt waar waarschijnlijk diep voor in de buidel getast moet worden. Deze optie willen wij nadrukkelijk meegeven ter overweging aan de gemeenteraad, maar we hoeven daar niet op te wachten, we vinden het belangrijk dat ons DB hier zelf actief mee aan de slag gaat. Er moeten in Oud-West woningen voor ouderen komen en we moeten werken aan woningen in de gereguleerde sector. Vandaar dat we met de PvdA een motie indienen om hier actief werk van te maken.

Dit project kent een zeer slechte start qua participatie, zoals we in februari al unaniem geconcludeerd hebben: een totaal gebrek aan participatie. En dat en het niet  informeren van het AB mag nooit meer gebeuren in West. De vraag was dan ook of dat nog opgelost kon worden, of dat dit een reden zou zijn om het hele proces overnieuw te doen.

In de Nota van Beantwoording staat heel expliciet dat óók alle op- en aanmerkingen over dit plan die na de einddatum voor zienswijzen zijn meegegeven, toch zijn beantwoord. Mede door de enorme media-aandacht voor het project, zijn er veel mensen bereikt en hebben veel mensen alsnog aandachtspunten mee kunnen geven.

Daarmee is naar de mening van GroenLinks er alles aan gedaan om het totale gebrek aan participatie in het voortraject, te herstellen.

Na het bestuderen van alle stukken heb ik mij maar één ding afgevraagd de afgelopen weken: zou het compleet opnieuw doorlopen van het participatieproces, tot een andere uitkomst leiden?

GroenLinks denkt van niet. Om de simpele reden dat blijkt dat de komst van een hotel niet strijdig is met ons beleid, zijn er geen mogelijkheden om het tegen te houden.

En dan zouden we een onbetrouwbare overheid zijn richting de ontwikkelaar en de eigenaar als we hier vragen om het proces opnieuw te doen. Het zou zelfs onbehoorlijk zijn naar de buurt, omdat die nog langer tegen een braakliggend terrein aankijken.

Alles afwegende ziet GroenLinks - hoe graag we het ook zouden willen - geen argumenten om de afgifte voor de omgevingsvergunning te weigeren.